Ako sa stať čitateľom

Služby / Ako sa stať čitateľom

Používateľom knižnice sa môže stať každý občan po vyplnení a podpísaní čitateľskej prihlášky, predložení dokladu totožnosti (v prípade nezamestnanosti potvrdenie o nezamestnaní, ZŤP - preukaz ZŤP) a zaplatení členského poplatku (aktuálny cenník), na základe čoho dostane čitateľský preukaz. Svojím podpisom zároveň vyjadruje súhlas s dodržiavaním Knižničného poriadku a spracovaním svojich osobných údajov v informačnom systéme Advanced Rapid Library v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. Za detských čitateľov vyplňuje prihlasovací formulár rodič, resp. zákonný zástupca. Platnosť čitateľského preukazu sa obnovuje každý kalendárny rok.

 

Newsletter
Detská knižnica