Nové opatrenia našej knižnice

Dátum oznamu: 16. 10. 2020

Mestská knižnica mesta Piešťany vydáva tieto opatrenia prevádzky z dôvodu nástupu druhej vlny pandémie – rozšírenia ochorenia COVID-19, ktoré je vyvolané novým koronavírusom SARS-COV-2.

Aby sme sa navzájom chránili, pri návšteve knižnice je nutné dodržiavať tieto opatrenia:

·         Vstup a pobyt v knižnici je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šatka, šál,…),

·         pri vstupe do knižnice je nutné aplikovať dezinfekciu na ruky, resp. použiť jednorazové rukavice,

·         platí zákaz podávania rúk,

·         počet návštevníkov knižnice v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2,                   

·         pred výpožičným pultom je potrebné dodržať stanovenú a vyznačenú diskrétnu zónu. K pultu pristupujte po jednom (neplatí pre členov spoločnej domácnosti),                   

·         prosíme vás, aby ste pri odchode z priestorov knižnice použité ochranné prostriedky hádzali do zberného koša na to určeného.

 

Pri usporadúvaní hromadných podujatí (do 6 osôb vrátane účinkujúcich) je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:

1.    Vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),

2.    hromadného podujatia sa nesmie zúčastniť osoba, ktorá vykazuje príznaky akéhokoľvek akútneho respiračného ochorenia, a je povinná zostať v domácej izolácii,

3.    ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,

4.    v prípade sedenia musí medzi obsadenými miestami ostať jedno miesto neobsadené (s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti),

5.    zakazuje sa podávať alebo konzumovať pokrmy alebo nápoje,

6.    dodržiavať rozostupy 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatia, osoby školiace voči osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať.

Veríme, že aj tieto obmedzenia spoločnými silami prekonáme a prispejeme tak k tomu, aby sme vám naše služby mohli poskytovať v plnom rozsahu.

Tešíme sa na vás.
Newsletter
Detská knižnica