Hlohovský kaštieľ

obrázok

Dátum vzniku
9. storočie

Adresa
Hlohovec,
Hlohovec

Popis
Zámok patrí medzi najvýznamnejšie pamiatky Hlohovca. Prvá zmienka pochádza z tzv. Fuldských análov, v ktorých sa uvádza, že hrad Galgocy založili v rokoch 870 - 880 Bavori. Za prvú historicky dôveryhodnú zmienku pokladáme však Zoborskú listinu z roku 1113. V tomto čase bol hrad centrom komitátu - administratívnym a politickým centrom.
R. 1276 sa zemepánom Hlohovca stáva Aba, syn Abov, zvaný Eurnough, ktorému toto panstvo daroval kráľ Ladislav IV. V darovacej listine sú uvedené i hranice tohto panstva. V r. 1294 sa majiteľom časti panstva stáva Abrahám Rúfus, v r. 1297 uzavrel s Abom dohodu o delení majetkov, v ktorej sa spomína i delenie Hlohovca na dve časti.
V roku 1312 zahynul v bitke pri Rozhanovciach Aba Krásny (zvaný tiež Veľký) ako veliteľ 1700 kopijníkov - expedičného zboru Matúša Čáka Trenčianskeho. Jeho syn MIkuláš Aba vlastnil hradné panstvo Hlohovec do roku 1316, kedy bol oslepený a okyptený Moukom, kastelánom hradu Dobrá Voda.
V rokoch 1316 - 49 patrilo hlohovské panstvo pravdepodobne kráľovi.
R. 1349 kráľ Ľudovít I. daroval hlohovské panstvo Mikulášovi, Leukušovi a Bartolomejovi, synom Vavrinca, zvaného Sclavus. Mikuláš Kont, najstarší z týchto bratov, sa najvýraznejšie zapísal do dejín Hlohovca. R.1362 získal od kráľa Ľudovíta I. pre Nový Hlohovec právo konať slobodné výročné trhy podľa zvyklostí mesta Budína. Okrem toho, spolu s manželkou Klárou nechali postaviť - alebo skôr obnoviť kostolík sv. Ducha a špitálik ako útulok pre najchudobnejších a chorých obyvateľov.
Zo zemepánov z rodu Ujlakyovcov sa popri Mikulášovi Kontovi do dejín Hlohovca výraznejšie zapísal i Vavrinec Ujlaky -r. 1496 udelil obyvateľom starého Hlohovca rovnaké práva, aké mali obyvatelia Nového Hlohovca. Vavrinec zomrel r. 1524 bez mužských potomkov a jeho majetok pripadol kráľovskej korune.
R.1525 získal hlohovské panstvo Alexius Thurzo. Popri hlohovskom panstve vlastnili Thurzovci i iné majetky vo vtedajšom Uhorsku a v 16. storočí patrili k najbohatším uhorským šľachtickým rodom.
R.1636 zomrel posledný z Thurzovcov - Michal , keďže nemal potomkov, jeho majetky zabrala kráľovská komora.
R.1637 zabrala majetky Thurzovcov kráľovská komora. Panovník predal celé panstvo Thurzovcov Adamovi Forgáčovi za 182 837 uhorských zlatých.
Vr. 1709 panstvo Hlohovec získal český gróf Václav Jan Wrafislaw z Mitrovic.
Po jeho srnrti prešlo panstvo do rúk jeho brata Františka Karola. Ked' gróf František Karol vr. 1716 zomrel, panstvo sa vrátilo uhorskej korune.
Erdödyovci hlohovské panstvo ziskali v r. 1720. V tomto roku daroval kráľ Karol III. panstvo Hlohovcc Jurajovi Leopoldovi Erdödymu za 24 000 rýnskych zlatých.
Keďže Jozef zomrel bez mužských potomkov, vr. 1855 sa hlohovského panstva ujal prislušník bočej línie rodu Kajetán. Držiteľmi panstva nekôr boli jeho potomkovia František Xaver, Imrich a Viliam.Viliam ku koncu II. svetovej vojny / r. 1945 / opustil Slovensko a nim končí história rodu Erdödyovcov v Hlohovci.

Newsletter
Detská knižnica