obrázok

Doc. PhDr. Rusnák Peter, PhD. (1976)

Narodený
Piešťany

Pôsobnosť
Piešťany, Trnava, Bratislava

Typ autority
Autor, Filozof, gymnaziálny a univerzitný pedagóg, senátor, autor vedeckých monografií a článkov.

Citácia
https://www.piestanskydennik.sk/2021/03/14/filozof-peter-rusnak-otvarajme-sa-nadeji-ktora-uzdravuje/ http://philosophy.spbu.ru/rusphil/1558/15506/15522 http://www.jozefpiacek.info/psf_hd/HlavnacastR.html

Životopis
Narodil sa v Piešťanoch (1976), doktorandské štúdium po stáži na Lomonosovovej univerzite v Moskve ukončil v r. 2006 na Trnavskej univerzite obhajobou dizertačnej práce a habilitoval na FF TU v roku 2018. Je stredoškolským učiteľom (Gymnázium Pierra de Coubertina v Piešťanoch) a vysokoškolským pedagógom, filozofom, zakladateľom a garantom študijného programu občianska náuka na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity. Je členom redakčných rád vedeckých časopisov doma a v zahraničí, ako aj členom vedeckých spoločností na Slovensku (SFZ pri SAV v Bratislave, ÚSKI v Bratislave) a v zahraničí (CEUPES pri Karlovej univerzite v Prahe, ICSRF pri Štátnej univerzite v Sankt-Petersburgu). Podieľa sa na viacerých výskumných úlohách a vedeckých grantoch. Je autorom vedeckých monografií a odborných článkov publikovaných na Slovensku a v zahraničí. Dlhoročne aktívne pôsobil v akademickej samospráve Trnavskej univerzity ako senátor. Je koordinátorom Olympiády ľudských práv (OĽP) za Trnavský kraj, predsedom jej krajskej hodnotiacej komisie a členom celoštátnej komisie. V Piešťanoch každoročne organizuje odborné prednášky, semináre a panelové diskusie pre študentov a verejnosť s ambíciou vytvárať komunikačný priestor pre rozvoj demokratickej kultúry a kultiváciu postojov mladých ľudí v občianskej spoločnosti. Je autorom kníh Pravda, veda, symbol (2008), Čítanie z Heideggera (2013), Chápanie slobody v ruskej filozofii 20. storočia (2020). V roku 2021 mu Helsinský výbor na Slovensku a OĽP udelili Cenu prof. Miroslava Kusého a župan TTSK odovzdal Cenu Trnavského samosprávneho kraja.

Odkazy

Ocenenia
Cena prof. Miroslava Kusého
Cena TTSK 2021
Newsletter
Detská knižnica