obrázok

Ing. Novák Igor, PhD. (1951)

Narodený
16. 01. 1951, Piešťany

Pôsobnosť
Piešťany, [Bratislava]

Typ autority
Vedúci výskumného tímu, Vynálezca patentu, Nositeľ autorského práva (prihl.vyn.)

Životopis
Igor Novák žil v Piešťanoch, kde navštevoval základnú školu až po šiestu triedu, kedy sa s rodičmi presťahovali do Bratislavy. Od roku 1974 je vedeckým pracovníkom SAV. Jeho hlavnými činnosťami sú: pedagogická činnosť na STU, Bratislava pre inžiniersky a doktorandský vzdelávací stupeň vysokoškolského štúdia, je člen komisie pre obhajoby doktorandských dizertačných prác na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave, odborné vedenie diplomantov a doktorandov na Ústave polymérov SAV, Bratislava. Tvorivé riešenie úloh rozvoja vedy a techniky originálnym spôsobom s rozhodujúcim významom pre hospodársky a spoločenský rast vrátane odborného vedenia riešiteľského kolektívu, samostatné riešenie vedeckých a technických úloh interpretácia výsledkov, autorstvo a spoluautorstvo na výstupoch riešenia formou monografií, karentovaných í odborných publikácií a konferenčných príspevkov, plnenie časti grantových a iných projektov. Vedúci a zástupca vedeckých projektov a grantov. Je autorom viacerých patentov a množstva odborných publikácií. Za svoju vedeckú činnosť získal množstvo ocenení:
• cena Akadémie vzdelávania 2003 za popularizáciu vedeckých poznatkov,Bratislava, 2003.
• čestné uznanie 2007 za „Výskum a vývoj adhezív", Journaliste Studio, Bratislava,2007.
• cena.Grand Prix", veľtrh l ndustry Expo 2008, lncheba Expo, Bratislava,2008.
• Zlatá lncheba., za „Elektricky vodivé adhezívum Elektropol",výstava Slovmedica 2009, l ncheba Expo, Bratislava, 2009.
• Zlatá l ncheba za ekologické adhezívum Celupol, výstava Slovmedica 2010, lncheba Expo, Bratislava, 2010.
• Zlatá l ncheba za „Antibakterálnu fóliu na báze polyolefínov",výstava Slovmedica 2013, lncheba Expo, Bratislava, 2013.
• Zlatá lncheba za „Superhydrofóbne biodegradovateľné polymérne materiály pre medicinálne aplikácie", výstava Slovmedica 2015, lncheba Expo,Bratislava,2015.
• Molecules Best Paper Award 2014 (2nd Prize)
• Významná osobnosť SAV za rok 2021K Piešťanom sa hrdo hlási a každý rok ich s láskou navštevuje.

Newsletter
Detská knižnica