obrázok

Dlháň Štefan (1921 - 1986)

Narodený
26. 04. 1921, Babinec

Dátum a miesto úmrtia
17. 04. 1986, Pribylina

Pôsobnosť
Piešťany, Pribylina, Roštár

Typ autority
Iní

Životopis
Štefan Dlháň bol prvý piešťanský evanjelický a. v. farár po znovuobnovení cirkevného zboru. Narodil sa 26. 4. 1921 v Babinci ako syn evanjelického učiteľa z Vrbového.
Prejavil sa ako horlivý kňaz, ktorého práca bola aj v piešťanskom CZ požehnaná, hoci v Piešťanoch pôsobil len štyri roky. S láskou sa venoval vyučovaniu náboženstva, kritizoval skutočnosť, keď náboženská výchova bola vytláčaná zo škôl. Viedol zborový spevokol. Zaviedol evanjelizačné týždne s prednáškami teologických profesorov i susedných farárov. Organizoval zájazdy do iných cirkevných zborov. Založil zborovú kroniku a knižnicu.

Veľa organizačnej práce vykonal aj pri zvolaní konferencie ev. kňazov a Spolku ev. a. v. kňazov na Slovensku, ktorá sa konala v Piešťanoch v roku 1949. Táto konferencia je pamätná v tom, že prijala dokument tzv. Piešťanský manifest, ktorý bol reakciou farárov na návrh zákona o štátnej úhrade osobných a vecných nákladov cirkví. Spolok ev. kňazov kritizoval, že návrh bol robený bez toho, aby bola vyžiadaná mienka a spolupráca Ev. a. v. cirkvi. Kňazi argumentovali, že prispievať na vydržiavanie cirkvi je nielen povinnosťou, ale i právom jej členov.

Toto všetko bolo príčinou odňatia štátneho súhlasu pre kňazské pôsobenie farárovi Štefanovi Dlháňovi v Piešťanoch, a to dňom 4. 2. 1953. Bol preložený do CZ Roštár v Gemeri, ale v júli toho istého roku musel odísť aj odtiaľ. S rodinou sa presťahoval do Pribyliny, kde vykonával popri civilnom zamestnaní aj kantorskú službu. Zomrel 17. 4. 1986 v Pribyline.

Štátne orgány v „jeho veci“ uvádzali nasledujúce dôvody: vraj sa kriticky stavia k cirkevnej politike, cirkevným spevokolom odviedol mládež od ČSM /Československý socialistický zväz mládeže/, že konal služby Božie v nedeľu, keď mali byť ľudia na žatve a na poliach JRD /Jednotné roľnícke družstvo/.

Štefan Dlháň sa písomne odvolal a uviedol nasledujúce skutočnosti: poukázal na to, že sa nedodržiaval zákon č. 95/1948, podľa ktorého škola je povinná starať sa o náboženskú výučbu žiakov, ale na školách sa otvorene bojuje proti náboženstvu. V prípade vykonávania služieb Božích počas žatvy služby Božie vykonal, ale poukázal aj na to, že kiná, koncerty, športové podujatia sa aj napriek žatve konali ako inokedy. K výčitke, že odvádzal mládež od ČSM, poznamenal: „Cirkevný spevokol sa stretával v nedeľu, nikoho som tým neodvádzal od ČSM.“ Štefan Dlháň zostal napriek všetkým prekážkam verný Pánu Bohu a Evanjelickej cirkvi a. v. až do smrti. V roku 2021 mu bola spolu s Jozefom Bučkom a Alexandrom Baricom, ktorí tiež boli prenasledovaní komunistickým režimom, inštalovaná pamätná tabuľa v parčíku na bývalom Teplickom cintoríne.

Newsletter
Detská knižnica