obrázok

Základná škola s materskou školou Moravany nad Váhom

Kategórie
inštitúcie, školy, školy základné

Adresa
Na Výhone, 188
Moravany nad Váhom

riaditeľ, PaedDr. František Glos, PhD.
Tel.: 033 / 771 91 87
E-mail: zsmoravany@zsmoravany.edu.sk

Základná škola s materskou školou v Moravanoch nad Váhom je dedinská škola ani malá ani veľká. K zlúčeniu základnej školy s materskou školou došlo 1.7.2007, zriaďovateľom sa stala Obec Moravany nad Váhom. Škola je situovaná v bezprostrednej blízkosti zachovalej dominanty obce renesančného kaštieľa z konca 16.storočia. Areál školy tvorí veľký školský dvor s asfaltovými a trávnatými plochami s okrasnými kríkmi, stromami a veľkým multifunkčným ihriskom s umelým povrchom, bežeckou dráhou a doskočiskom na skok do diaľky. Areál je miestom relaxácie žiakov v čase prestávok či realizácie niektorých vyučovacích hodín. Multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom tvorí bezpečný priestor pre športovanie v rámci povinného vyučovania telesnej výchovy, ale aj v rámci mimoškolských aktivít. Škola zabezpečuje dôkladnú predškolskú prípravu detí a poskytuje základné vzdelávanie školopovinným deťom. Základná škola bola odovzdaná do užívania v r. 1959, je plne organizovaná so všetkými ročníkmi.
Na škole sú veľmi dobré priestorové i materiálne podmienky pre výchovu a vzdelávanie detí. Všetky triedy sú vybavené modernou technikou, k dispozícii máme jazykové laboratórium, počítačovú učebňu, jedáleň, výdajňu stravy, telocvičňu, posilňovňu, multifunkčné ihrisko a atletický areál. Počas prázdnin v r. 2016 bola realizovaná výmena osvetlenia v telocvični aj celej budove školy, bola vybetónovaná bočná cesta pri telocvični, vymaľovaná zborovňa.
Prevažná väčšina žiakov sú deti z Moravian nad Váhom a spádových obcí Ducové a Hubina, niekoľko žiakov dochádza z Piešťan, Lúky a Modrovej. Školu si vyberajú na základe výchovno-vzdelávacích výsledkov, kvalitu poskytovaných služieb pre deti v mimoškolskej činnosti a ostatnej starostlivosti. Naši žiaci dosahujú dobré študijné výsledky, porovnateľné s výsledkami iných škôl. Učitelia vedú nadaných žiakov k rozvíjaniu ich schopností. Práca s nadanými deťmi sa zúročuje v úspešnej reprezentácii školy na olympiádach a súťažiach žiakov. Pracujeme aj so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakmi so ŠVVP, ktorí potrebujú individuálny prístup zo strany pedagógov rešpektujúc ich špecifické potreby. Žiaci so závažnejšími problémami môžu byť integrovaní do bežných tried, pričom majú vypracovaný individuálny výchovno-vzdelávací program.

Kľúčové slová
škola, základné a stredné školy, vzdelávanie
Newsletter
Detská knižnica