obrázok

RTVS

Adresa
Mlynská dolina,
Bratislava
845 45

Poslanie Rozhlasu a televízie Slovenska a) Poslaním Rozhlasu a televízie Slovenska je poskytovať službu verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania. b) Službou verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania je poskytovanie programovej služby. Programovú službu tvoria spravodajské, publicistické, dokumentárne, dramatické, umelecké, hudobné, športové, zábavné a vzdelávacie programy, žánrovo rôznorodé programy pre deti a mládež a iné programy, ktoré: a) sú založené na zásadách demokracie a humanizmu a prispievajú k právnemu vedomiu, etickému vedomiu a k environmentálnej zodpovednosti verejnosti, b) poskytujú nestranné, overené, neskreslené, aktuálne, zrozumiteľné a vo svojom celku vyvážené a pluralitné informácie o dianí v Slovenskej republike i v zahraničí na slobodné utváranie názorov, c) rozvíjajú kultúrnu identitu obyvateľov Slovenskej republiky bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vek, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie tak, aby tieto programy odrážali rozmanitosť názorov, politických, náboženských, filozofických a umeleckých smerov a aby podporovali rozvoj vedomostnej spoločnosti, d) utvárajú podmienky na spoločenskú dohodu vo veciach verejných s cieľom posilniť vzájomné porozumenie, toleranciu a podporovať súdržnosť rozmanitej spoločnosti. c) Programová služba poskytovaná Rozhlasom a televíziou Slovenska je univerzálna z hľadiska svojho geografického dosahu, programovo rozmanitá, pripravovaná na zásade redakčnej nezávislosti prostredníctvom kvalifikovanej pracovnej sily a s pocitom spoločenskej zodpovednosti a ktorá rozvíja kultúrnu úroveň poslucháčov a divákov, poskytuje priestor súčasným kultúrnym a umeleckým aktivitám, sprostredkúva kultúrne hodnoty iných národov a je financovaná najmä z verejných prostriedkov. d) Rozhlas a televízia Slovenska, za účelom plnenia svojho poslania a úloh, spolupracuje na vnútroštátnej ako aj medzinárodnej úrovni s televíznymi a rozhlasovými spoločnosťami, najmä spoločnosťami verejnej služby ako aj s inými združeniami a organizáciami. 4 Rozhlas a televízia Slovenska je členom združenia vysielateľov verejnej služby – Európskej vysielacej únie (EBU/UER).

Newsletter
Detská knižnica