obrázok

Ing. arch. Miček Bertold (1925 - 2004)

Narodený
29. 11. 1925

Dátum a miesto úmrtia
01. 11. 2004, Šaľa

Pôsobnosť
Piešťany, Šaľa

Typ autority
Vodohospodár, dlhoročný riaditeľ Správy povodia Váhu v Piešťanoch. Čestný občan mesta Piešťany

Životopis
Po absolvovaní štúdia na Stavebnej fakulte SVŠT v Bratislave v r. 1952 prešiel viacerými funkciami vo vodohospodárskych organizáciách Slovenska. Najprv pracoval ako technik bývalého Družstva proti zátopám a vnútorným vodám na pravom brehu Váhu a dolnom Dudváhu v Šali, neskôr ako riaditeľ Okresnej vodohospodárskej správy v Šali. Po reorganizácii vodného hospodárstva bol menovaný za riaditeľa správy Povodia Váhu v Piešťanoch a v tejto funkcii zotrval až do odchodu do dôchodku v roku 1989 (1966 – 1989). Pričinil sa o to, že Povodie Váhu dosiahol mnohé špičkové výsledky a stalo sa lídrom vo vodnom hospodárstve Slovenska. Za jeho pôsobenia sa zregulovalo mnoho vodných tokov v povodí Váhu a Nitry a zabezpečila sa tým významná miera ochrany intravilánov miest a obcí pred povodňami. Jeho zásluhou sa podarilo zrealizovať modernú budovu riaditeľstva s priľahlou výstavbou stabilizačných domov a bytov pre zamestnancov. Zaviedol rekreačnú plavbu na Sĺňave, Oravskej priehrade a Nosiciach. Je autorom viacerých publikácií a metodických príručiek, člen redakčnej rady Vodohospodárskeho spravodajcu. Stal sa jedným z najvýznamnejších vodohospodárskych odborníkov Slovenska druhej polovice minulého storočia. V r. 2013 získal ocenenie Čestný občan mesta Piešťany in memoriam.

Ocenenia
Čestný občan mesta Piešťany
Newsletter
Detská knižnica