obrázok

ProPolis, n.o.

Kategórie
mimovládne organizácie

Adresa
Hlboká, 16
Piešťany
921 01

Natália Zelková (štatutárna zástupkyňa)
Tel.: 033 / 772 26 81
E-mail: propolis@propolis.sk

Nižňanský Viktor, Ing., PhD. (zakladateľ, člen správnej rady)
Tel.: 033 / 762 52 04
E-mail: niznansky@kios.sk

Vavro Viliam, Ing. (zakladateľ, predseda správnej rady)
Tel.: 033 / 774 04 66
E-mail: viliam@propolis.sk

IČO: 36084182

Nezisková organizácia ProPolis bola založená v apríli roku 2000. Zameriavame sa na tieto aktivity:
- chránime a presadzujeme záujmy obyvateľov mesta pri príprave a realizácii takých aktivít, ktoré majú vplyv na životné prostredie a kvalitu života
- prezentujeme a obhajujeme návrhy a stanoviská občanov u orgánov štátnej správy a samosprávy
- presadzujeme a podporujeme zásady trvalo udržateľného rozvoja
- v spolupráci s inými partnermi organizujeme aktivity pre rozvoj a ochranu kultúrnych hodnôt, vzdelávacie podujatia a prednášky v oblasti svojho záujmu, angažujeme sa na úseku prehlbovania občianskej demokracie a riešenia problémov životného prostredia
- spolupracujeme s ďalšími záujmovo príbuznými organizáciami, občianskymi združeniami a so zahraničnými subjektami v záujme vytvorenia lepších podmienok pre dosahovanie svojich zámerov

Významné projekty:
- Vedma - projekt pre podporu občianskej, turistickej a podnikateľskej atraktívnosti Piešťan z vnútorného i vonkajšieho pohľadu, ktorý rieši predovšetkým atraktívnosť mesta i regiónu.

- Kolookruh Sĺňava je relaxačný okruh pre peších, kolieskových korčuliarov i cyklistov okolo vodnej nádrže Sĺňava na rieke Váh. Trasa vedie po rovine od Krajinského mosta po pravom brehu Váhu, smerom na Lodenicu, hať Drahovce, vodnolyžiarsky areál a späť po ľavom brehu Váhu. Prechod peši dookola trvá asi 3 hodiny, bicyklom asi 40 minút. Vzhľadom na finančnú náročnosť sa projekt uskutočňuje vo viacerých etapách. Dielo ešte zďaleka nie je hotové, ale 1. 3. a 4. úsek v úhrnnej dĺžke takmer 5 km sú už verejnosti sprístupnené. Realizáciu projektu sa ProPolis snažil riešiť v úzkej spolupráci s Mestom Piešťany a Slovenským vodohospodárskym podnikom, odštepným závodom Piešťany, bez ktorých by dielo nemohlo vzniknúť.

- Piešťanské fórum. Cieľom Piešťanského fóra bolo nastolenie dialógu medzi občanmi Piešťan a jeho politickými predstaviteľmi o blízkej a vzdialenejšej budúcnosti mesta a jeho okolia. Partnerom v tomto projekte bola Mestská knižnica mesta Piešťany a na realizáciu projektu finančne prispela Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Fundation.

- Piešťanské informačné centrum, cieľom tohoto projektu, ktorý bol súčasťou VEDMY, bolo vybudovať stále informačné stredisko pre občanov i návštevníkov mesta v jeho centre súčasne s nadväzujúcim informačným systémom. Nezisková organizácia ProPolis bola partnerom mestskej knižnice pri vybudovaní turistickej informačnej kancelárii Piešťanského informačného centra v roku 2002.

- účasť na príprave dokumentu Stratégia rozvoja mesta Piešťany a obcí Banka a Moravany n. V. do roku 2020 (skupina pre životné prostredie).

- projekt Podpory vzniku a pôsobenia siete dlhodobej partnerskej spolupráce na povznesenie regiónu a miestnej komunity prostredníctvom informačnej siete (2004 - 2005). Získanie nenávratného finančného príspevku z grantovej schémy rozvoja cestovného ruchu MV a RR SR, Agentúry na podporu regionálneho rozvoja. Partneri v projekte boli mesto Piešťany, Mestská knižnica mesta Piešťany, Informačné centrum mladých a Združenie spotrebiteľov Slovenska.

- Naše Piešťany. Projekt participácie mladých ľudí na živote mesta. Partnermi v projekte boli mesto Piešťany a Mestská knižnica mesta Piešťany. Projekt bol podporený Ministerstvom školstva SR v roku 2005.

- Vzdelávacie aktivity z oblasti enviromentalistiky pre deti a študentov základných a stredných škôl regiónu Piešťany - Víchor globalizácie, prednášky o TUR, obnoviteľné zdroje energie a ďalšie.

- Akupresúrny chodník - chodníček so zábradlím, vykladanými kameňmi umiestnený v mestskom parku za Kursalonom. Tento chodník má terapeuticko - relaxačný účinok na pohybovú sústavu a tak slúži bez zásahu do životného prostredia občanom mesta, jeho návštevníkom i kúpeľným pacientom a iným.

- Deň pre Piešťany, Piešťany v pohybe - celodenné podujatia pre občanov i návštevníkov (ekologické hry, workshopy, vzdelávacie programy, sadenie stromčekov a ďalšie)

- Trixi mobil - ekologické trojkolky s nápaditým dizajnom mohli vidieť a vyskúšať domáci i zahraniční návštevníci mesta v lete 2008.

- Moje mesto ako ho vidím ja - fotografická súťaž pre deti a študentov. Zámerom súťaže bolo ukázať ako vnímajú naše mesto deti a mládež, čo sa im na meste páči a čo by, naopak, chceli zmeniť

- Vydanie publikácie Stromy Piešťan o významných a cenných stromoch Piešťan. Za vydanie publikácie n. o. ProPolis získala Cenu primátora v oblasti environmentalistiky za rok 2008.

- Piešťany - využitie kultúrnohistorického potenciálu mesta a okolia pre jeho trvalo udržateľný rozvoj (štúdia 2008). Cieľom štúdie je vzbudiť väčší záujem o ochranu kultúrneho dedičstva Piešťan a okolia ale najmä o jeho lepšie využitie v rámci kultúrneho turizmu.

Kľúčové slová
trvalo udržateľný rozvoj, mimovládne organizácie, neziskové organizácie

Ukázať na mape

Newsletter
Detská knižnica