Makoň Ján (1885 - 1968)

obrázok

Narodený
25. 03. 1885, Plzeň

Dátum a miesto úmrtia
Piešťany

Pôsobnosť
Piešťany

Typ autority
Aktívny turista, majiteľ piešťanskej kníhtlačiarne, autor unikátneho turistického sprievodcu

Citácia
Osobnosti mesta Piešťany 2. 2004. (Piešťany: ProPolis, Mestská knižnica, 2004, s. 19.)

Životopis
Ján Makoň sa narodil 25. marca 1885 v Plzni, vyrastal vo Viedni. Tu sa vyučil za sadzača a tlačiara. Už vo Viedni sa aktívne zapájal do kultúrneho života českej komunity. Hrával na husliach a mal aj výtvarné nadanie. Tlačiarenské vzdelanie využil počas prvej svetovej vojny, tlačil písomnosti pre armádu.
V roku 1919 sa prisťahoval do Piešťan. Oženil sa s Jolanou Čajkovou (ktorá sa dožila krásneho veku 101 rokov, zomrela v roku 2002).
V roku 1920 Ján Makoň založil v Piešťanoch Prvú slovenskú tlačiareň Grafia. Viedol ju so svojím otcom a manželkou. Tu sa tlačili úradné tlačivá, ale aj reklamné plagáty a noviny.
Tlačiareň vlastnil do roku 1950, kedy bola znárodnená a premenovaná na Západoslovenské tlačiarne Piešťany. Pôvodný zakladateľ a majiteľ v nej pracoval až do odchodu do dôchodku ako štatistikár.
Ján Makoň sa v Piešťanoch aktívne zapájal do kultúrneho diania: bol členom Piešťanskej muzeálnej spoločnosti, člen divadelného krúžku pri miestnej skupine Sokol, členom Piešťanského kúpeľného orchestra, hral na husle a violu. Popri tom aj maľoval obrazy s tematikou okolitej prírody. Známy bol aj ako motocyklový nadšenec. Je autorom modelu hradu Tematín a tiež modelu viedenskej radnice. No jeho hlavným koníčkom bola turistika. Bol členom Československého zväzu turistov a značkár v okolí Piešťan.
Zomrel vo veku 83 rokov.

Ján Makoň zanechal v rukopise zväzky turistického sprievodcu po Piešťanoch (v archíve Balneologického múzea v Piešťanoch). Je pochovaný na cintoríne na Bratislavskej ceste.
V Balneologickom spravodajcovi 2001 - 2002 sa nachádza príspevok Andreja Bolerázskeho s názvom Turistický sprievodca po Piešťanskom okolí od Jána Makoňa z roku 1944. Je to charakteristika tohto nesporne významného diela - rukopisu, ktorý sa doteraz nepodarilo nikomu vydať.

Newsletter
Detská knižnica