obrázok

Ing. arch. Mrňa Ľubomír, CSc. (1934)

Narodený
19. 11. 1934, Oravský Podzámok

Pôsobnosť
Piešťany, Trnava

Typ autority
Architekt, projektant, znalec piešťanskej architektúry, autor viacerých odborných článkov a publikácií.

Citácia
Osobnosti mesta Piešťany 2. 2004. (Piešťany: ProPolis, Mestská knižnica, 2004, s. 20 - 21)

Životopis
Absolvent Fakulty architektúry a pozemného staviteľstva SVŠT v Bratislave. Od 20. 12. 1949 obyvateľ Piešťan. Dlhoročný pracovník v Zdravoprojekte a najmä ateliéri 07 trnavského Stavoprojektu, kde bol v rokoch 1975 - 1988 vedúcim. Pre Piešťany vyprojektoval Dom kožušín (s Ing. arch. Horákovou), budovu Stavoprojektu, kostol v Kocuriciach a ďalšie stavby. Člen početných redakčných rád (Revue Projekt, Pamiatky a múzeá), člen Rady štátneho fondu kultúry Pro Slovakia, dlhoročný prispievateľ mesačníka "Revue Piešťany" a ročenky "Balneologický spravodajca". V júni 2005 Ľubomír Mrňa vydal knižku „Stavebné pamiatky Piešťan/obraz kúpeľného mesta“. V nej píše o významných architektonických dielach v našom meste.
V decembri 2005 bol v Piešťanoch slávnostne otvorený Pamätník obetiam holokaustu na cintoríne na Bratislavskej ceste, ktorý projektoval Ľubomír Mrňa (viď fotografie).
K jeho významným publikačným prácam patrí aj knižka „Architekt Pavel Weisz, piešťanský rodák“ (2008). Ľ. Mrňa spolupracoval aj na obsahu knihy Slávne vily Slovenska, ktorú vydala česká agentúra Foibos v r. 2010. 5. septembra 2019 na spomienkovom stretnutí pri príležitosti Dňa holokaustu predstavil svoju knihu Pamätník holokaustu v Piešťanoch, ktorú vydalo Balneologické múzeum Imricha Wintera. Publikácia zachytáva nielen vznik Pamätníku, ale i dejiny židovskej komunity, prenasledovanie Židov a holokaust tunajšej židovskej komunity v rokoch 1939 – 1945 a jej zánik.

Odkazy

Ocenenia
Cena mesta Piešťany
Newsletter
Detská knižnica