obrázok

Spoznajme sa trochu inak

Dátum: 24. 07. 2023
Projekt sa zameriava na kultúrno-zážitkové vyžitie a integráciu rôznorodých znevýhodnených skupín v našom regióne, najmä zdravotne a sociálne znevýhodnených osôb, ku ktorým patria zdravotne postihnutí občania, ľudia z odlišných kultúr (rómskej, židovskej, ukrajinskej), deti a mládež (najmä klienti centra pre deti a rodiny), seniori, klienti azylového domu a ďalší ľudia ohrození chudobou a sociálnym vylúčením. Prostredníctvom projektových aktivít im vytvoríme priestor pre nadobudnutie estetických, kultúrnych zážitkov a poznatkov, možnosť sebarealizovať sa, a zároveň možnosť sa pri aktivitách a podujatiach kultúrne integrovať s majoritnou časťou populácie, pričom cieľom je prispieť k výchove majoritnej populácie k tolerancii inakosti a rozvoju medzikultúrneho dialógu. Prínosom projektu je možnosť sebarealizácie a vytvorenie priestoru pre rozvoj kultúrnych potrieb zdravotne a sociálne hendikepovaných obyvateľov a návštevníkov nášho mesta a regiónu. Bezplatnými aktivitami tiež poskytneme príležitosť na kultúrne vyžitie rodín ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením. Realizačná fáza projektu je február – október 2023.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR – program Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva.
Newsletter
Detská knižnica