Integračné programy

Naša činnosť / Integračné programy

Už niekoľko rokov sa systematicky venujeme programom integrácie zdravých a znevýhodnených detí, mládeže a dospelých. Našim cieľom je prezentovať schopnosti, tvorivosť a zručnosti rôzne zdravotne znevýhodnených, pri príprave a realizácií podujatí vytvárať priestor pre bezprostredné stretnutia zdravých a handicapovaných, ich vzájomné spoznávanie a komunikáciu. Aj takýmto spôsobom chceme napomáhať k búraniu informačných bariér a predsudkov, ktoré stále pretrvávajú aj v dnešnej modernej spoločnosti. Našou veľkou prednosťou sú aj naše špeciálne priestory s bezbariérovým prístupom: Herňa pre zdravé a postihnuté deti (1993) a Počítačová učebňa pre zdravotne postihnutých a sociálne odkázaných (2005).

V rámci projektu BEZBARIÉROVÉ KORZO sme pripravili množstvo podujatí pre tieto deti i dospelých, pravidelne spolupracujeme so špeciálnymi školami na území mesta i regiónu.

Newsletter
Detská knižnica