Piešťanské informačné centrum

O knižnici / Knižnica bez bariér / Piešťanské informačné centrum

V priebehu celého roka v Piešťanoch prebiehajú významné podujatia mestského, celoslovenského i medzinárodného významu. Zmapovať a spropagovať všetky podujatia, podávať informácie o účinkoch termálnych prameňov, architektúre mesta a o ubytovacích a stravovacích službách si vyžaduje informačnú kanceláriu, ktorá existuje v každom významnejšom meste alebo obci. Do roku 2003 v Piešťanoch informačné stredisko v pravom zmysle slova neexistovalo. Bola tu len súkromná cestovná kancelária, ktorá poskytovala turistom informácie len ako druhotnú činnosť. Aj z tohto dôvodu sa v roku 2002 mesto rozhodlo otvoriť informačné centrum. Touto úlohou bola poverená Mestská knižnica mesta Piešťany, ktorá odvtedy mestské informačné turistické centrum – Piešťanské informačné centrum spravuje.

V novembri 2002 boli ukončené stavebné a interiérové práce a vo februári 2003 začalo Piešťanské informačné centrum poskytovať svoje služby domácim i zahraničným návštevníkom mesta. Autorom návrhu stavebných úprav a interiérového vybavenia bol Architektonický ateliér BP, stavebné úpravy realizovala firma ESPACE s.r.o., interiérové vybavenie zabezpečila firma MARCI Interiér. Spolurealizátorom koncepcie PIC bola nezisková organizácia ProPolis, autorom architektonického návrhu loga Ing.arch Bohuslav Pernecký.

Prepojenie knižnice a informačného centra je výhodné aj z hľadiska plnenia regionálnej funkcie knižníc. Túto úlohu plnohodnotne vykonáva práve informačné centrum, ktoré poskytuje turistické a občianske informácie občanom a návštevníkom mesta i kúpeľov. Okrem toho realizuje predaj spomienkových predmetov, suvenírov, rôznych druhov máp a knižných publikácií spojených s Piešťanmi a regiónom. Zaoberá sa tiež organizovaním kultúrno-vzdelávacích podujatí, prezentáciou kníh, prednáškovou činnosťou a usporadúvaním výstav.

Rozšírením aktivít Piešťanského informačného centra vzrástli nároky na jeho priestorové i technické vybavenie. Z tohto dôvodu sme pristúpili k rekonštrukcii, ktorá bola zrealizovaná v rokoch 2006 – 2007 v rámci projektu Piešťanské informačné centrum ako nástroj podpory rozvoja cestovného ruchu. Jej výsledkom bolo rozšírenie priestorov PIC o kancelársky priestor s technickým a počítačovým vybavením, inštalácia informačných internetových terminálov na budove centra a na Winterovej ulici, ktoré poskytujú informácie o meste 24 hodín denne, zlepšenie technickej vybavenosti a vybudovanie bezbariérového prístupu. To všetko sa uskutočnilo vďaka finančnej podpore zo štrukturálneho fondu EÚ – ERDF a sektorového operačného programu Priemysel a služby a Mesta Piešťany.

Autormi architektonického návrhov priestorov a interiéru PIC sú Bobo Pernecký, Denisa Krupová a Marianna Bogyová. Dodávateľom techniky a realizátorom počítačových sietí a internetu (hardwer a softwer) je firma Kios, informačné terminály dodala firma Surfpoint z Banskej Bystrice. Zabezpečenie potrebného softweru vytvorením informačnej brány medzi mestskou knižnicou a PIC sa uskutočnilo vďaka projektu neziskovej organizácie ProPolis a firmy Cosmotron Slovakia. Rozšírenie priestorov PIC finančne podporila firma Chirana Dental, s.r.o. Po svojej rekonštrukcii bolo Piešťanské informačné centrum slávnostne otvorené výstavou Boba Perneckého s názvom Komunikáty bez slov (a iné bublinky). Komisárom výstavy bol prezident Slovenskej únie karikaturistov Kazo Kanala.

Newsletter
Detská knižnica