Najvýznamnejšie udalosti

O knižnici / Najvýznamnejšie udalosti

1919

Vláda schválila prvý československý zákon o verejných knižniciach.

22. júl 1919

Obecná rada sa rozhodla v Piešťanoch založiť verejnú obecnú knižnicu vyčlenením sumy 60 halierov zo svojho rozpočtu na jedného obyvateľa ročne a z nazhromaždených peňazí ju v dohľadnom čase vybudovať. Za necelých šesť rokov intenzívnej prípravnej práce dali dohromady 37 153 korún československých.

jeseň 1925

V Piešťanoch bola otvorená Obecná verejná knižnica v novej budove Štátnej meštianskej školy T.G. Masaryka (dnešné Gymnázium Pierra de Coubertina). Prvú knižničnú radu tvorili členovia obecného zastupiteľstva: Anton Fuksa, Félix Weinberger a Geyza Novotný. Z archívnych záznamov sa dozvedáme, že obecná knižnica sa z roka na rok rozrastala, počet čitateľov a výpožičiek rýchlo stúpal - práve z týchto dôvodov sa nevyhla niekoľkonásobnému sťahovaniu do väčších a vyhovujúcejších priestorov...

1929

Knižnica sa sťahuje do novopostaveného Obecného domu (dnešná budova Mestského úradu). Knihovnícku funkciu v 30. rokoch vykonával jeden knihovník, učiteľ Rudolf Glóss. Neskoršie mu bola pridelená pomocná sila. Náklady spojené s činnosťou knižnice, dopĺňaním knižničného fondu i odmeny pracovníkom uhrádzala obec.

V Kronike mesta Piešťany sa dočítame...
Na základe zákona zo dňa 22. júla 1919. č.430 Sb. zák. a nar. obce Piešťany hneď po štátnom prevrate zaisťovala istú čiastku na verejnú knižnicu, aby sa pri jej otvorení mohly zakúpiť knihy hodnotné a v takej miere, aby knižnica mohla svoje poslanie v plnom prúde započať. Požičiavaním kníh sa započalo na jeseň 1925. v novej budove štátnej mešťanskej školy, kde riaditeľstvom prenechaná bola k tomuto účelu jedna miestnosť. Počet kníh v roku 1925. činil 550 a počet čitateľov 225. Počet sväzkov ako aj počet čitateľov neustále sa zvyšoval. Počet sväzkov v roku 1926: 1341, v roku 1927: 1625, v roku 1928: 2040, počet čitateľov 486. V roku 1929: počet sväzkov 2397, a čitateľov 523, v roku 1930: počet sväzkov 3094, a čitateľov 608, v roku 1931: počet sväzkov 3359, a čitateľov 460, v roku 1932: počet sväzkov 3577 a čitateľov 432. Od roku 1931 počet čitateľov sa stabilizuje a počet výpožičiek dosahuje 20.317, ba v roku 1932: 21.858. Hneď od založenia sa viedly soznamy. /prírastkový, miestny, abecedný, menný/. Soznam kníh bol vydaný tlačou pre čitateľov. Knihovnícku funkciu do roku 1932 obstarával jedon kvalifikovaný knihovník, od roku 1932. až do dnes je mu pridelená jedna výpomoc. Oddelenie pre dospievajúcu mládež bolo založené v roku 1932. aby sa mohly vychovavať budúci riadni čitatelia. Čitáreň doposiaľ založená nebola pre veľký náklad. Osobný a vecný náklad od samého založenia znáša politická obec Piešťany, ktorý činí ročite okolo 16.000.- Kč. Od roku 1929. je obecná knižnica umiestnená na obecnom dome v dvornom trakte na I. poschodí, vmiestnosti ktorá bola pre stavbu obecného domu v tomuto účelu zvlášť zriadená. Knihovníkom toho času je Rudolf Glóss učiteľ.

1937

Knižnica sa sťahuje do priestorov bývalej predajne Klenoty na Námestí slobody.

1951

Knižnica sa sťahuje do Kúpeľnej dvorany (Kursalon) pod názvom Okresná ľudová knižnica.

1952

V Kronike mesta Piešťany sa dočítame...
Okresná ľudová knižnica, umiestnená v kaviarni bývalého Kursalonu v roku 1952 mala 7.500 kníh. V tomto roku boli vyraďované nevyhovujúce knihy a celkový stav ku konca roka 1952 je 5.500 kníh. Je tu zastúpená beletria, náučné knihy a knihy pre mládež. Ročných výpožičiek bolo 19.500.

1953

Knižnica sa sťahuje do bývalého hotela Slávia na Winterovej ulici. Presťahovaním knižnice na Winterovu ulicu bol v duchu jej profesionalizácie jej fond rozčlenený na beletriu, náučnú a inojazyčnú literatúru. Tá posledná pochádzala priamo z majetkov Winterovcov a predstavovala veľké obohatenie knižničného fondu. O zveľadenie knižnice a celkovú profesionalizáciu evidencie sa v 50. rokoch zaslúžil vtedajší knihovník Ján Schneider.

1957

Riaditeľkou Okresnej ľudovej knižnice sa stáva Mária Miezgová. 

Kronika zaznamenáva, že po roku 1957 zásluhou novej riaditeľky patrili k metódam šírenia osvety a vzdelávania v knižnici už i čitateľské besedy a literárne večierky.

1960

Pod vplyvom nového územného členenia Slovenska Piešťany prestávajú byť sídlom okresu, a tak knižnica mení svoj názov na Mestská ľudová knižnica.

1975

Bolo zriadené samostatné Detské oddelenie knižnice v bývalej lekárni sv. Jozefa.

1982

Riaditeľskou funkciou bola poverená Margita Knapová.

1982 - 1988

Výstavba účelovej budovy knižnice na Školskej ulici 19.

7. apríl 1988

Slávnostné otvorenie novopostavenej účelovej budovy knižnice na Školskej ulici, postavenej podľa projektu Ing. arch. Bohuslava Perneckého a Ing. arch. Marianny Bogyovej. Knižnica opustila viac ako skromné priestory na Winterovej ulici, ktoré už nemohli stačiť dobovým nárokom a narastajúcemu počtu čitateľov a presťahovala sa do nových priestorov profesionálne vybudovaného kultúrneho stánku, postaveného podľa veľkorysého a na Slovensku v tom čase ojedinelého projektu.

1. január 1989

S platnosťou nového štatútu bola knižnica premenovaná na Mestskú knižnicu.

1990

Riaditeľkou Mestskej knižnice sa stala Ing. Margita Galová.

1993

Otvorenie Herne pre zdravé a postihnuté deti s bezbariérovým vstupom.

1999

Otvorenie Internet strediska s prístupom pre verejnosť.

2001

Zavedenie automatizovaného výpožičného systému a sprístupnenie on-line katalógov v Oddelení pre deti a mládež.

2002

Otvorenie Piešťanského informačného centra, strediska knižnice.

2005

Zahájenie činnosti Počítačovej učebne pre zdravotne postihnutých a sociálne odkázaných, ktorá bola zriadená v rámci projektu Šanca bez bariér. Patrónmi učebne sa stali plavkyňa Martina Moravcová a predseda Slovenského paralympijského výboru Ján Riapoš. Mesto Piešťany získalo učebňu vďaka víťazstvu v súťaži miest a obcí Slovenska Oskar bez bariér. Od roku 2010 počítačová učebňa slúži zároveň ako Internet stredisko.

2007

Knižnica mení svoje logo a dizajn propagačných a informačných materiálov.

V súčasnosti ani knižnica nemôže moderne fungovať bez kvalitnej propagácie. Sme radi, že sa nám v roku  2007 podarilo realizovať už dlhšie pripravované plány, súvisiace so zmenou loga a celého logotypu knižnice. Do Piešťan zavítal užší dynamický kolektív  mladých ľudí, študentov Katedry vizuálnej komunikácie VŠVU v Bratislave,  budúcich profesionálnych grafických dizajnérov, aby tu v rámci svojho vlastného projektu Dizajn na kolesách pracovali  „za nocľah a stravu“ na  novom vizuáli knižnice. Počas niekoľkých augustových dní vytvorili nové moderné, typograficky zaujímavé logo knižnice, ale i informačný systém, v ktorom  kompozícia písma odkazuje na knihy uložené na regáli. Vypracovali aj aplikácie loga na vizitkách, hlavičkovom papieri i propagačných materiáloch knižnice.

Dlhodobo nevyhovujúci stav podlahy v Oddelení pre dospelých čitateľov sa dočkal svojej rekonštrukcie. Nové umiestnenie získali zrenovované police a výpožičný pult. Vďaka novej podlahe a jej zaujímavému farebnému riešeniu získal priestor oddelenia charakter modernejšieho, vzdušného a presvetleného interiéru.  

2009

Presťahovanie a modernizácia Internet strediska - vďaka úspešnému projektu cez grantovú schému Ministerstva kultúry SR.

2010

Knižnica oslavuje 85. výročie svojho založenia. Darčekom k jej narodeninám  je úspešný projekt Regionálneho operačného programu Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – intervencie do pamäťových a fondových inštitúcií. Jeho výsledkom je rekonštrukcia budovy knižnice, realizovaná v nasledujúcom roku.

2011 - 2012

Rozsiahla rekonštrukcia knižnice zrealizovaná vďaka grantu z Európskej únie. Pozitívnym prínosom je okrem iného novovybudovaný výťah, čím sa knižnica stáva bezbariérovou.

2020

Začiatkom roka 2020 knižnica pokračovala v revitalizácii, skvalitnení a modernizácii redizajnom osvetlenia na Oddelení pre dospelých čitateľov. Redizajn spočíval v odstránení hliníkového podhľadu a výmene osvetlenia, ktoré bolo morálne i technicky zastaralé a opotrebované veku a času používania. Pôvodný podhľad bol nahradený podvesenou kovovou konštrukciou, na ktorej sú umiestnené svietidlá a zároveň tvorí vedenie pre svetelné obvody. Dominantným prvkom je osvetlenie v tvare knihy, ktorého autorom je Mgr. art. Michal Staško.

Redizajn prebiehal v rámci projektu Priestor pre budúcnosť II. a realizoval sa vďaka finančným prostriedkom poskytnutými Fondom na podporu umenia a Mesta Piešťany.

Dnes

Mestská knižnica v Piešťanoch sa v uplynulých rokoch vypracovala na modernú, profesionálne vybavenú informačnú a kultúrnu inštitúciu komunitného charakteru, ktorá poskytuje svoje služby širokému spektru návštevníkov a organizuje početné kultúrno-vzdelávacie podujatia regionálneho i celoslovenského významu. Prostredníctvom rôznych elektronických databáz a klasických informačných materiálov návštevník získa požadované informácie z oblasti literatúry, kultúry, umenia, športu, vedy a techniky i regionálne turistické informácie.
Mestská knižnica v Piešťanoch sa pozitívne zapísala do povedomia širokej verejnosti a vybudovala si rozsiahle partnerské kontakty na území mesta, regiónu i v rámci Slovenska. Je partnerskou knižnicou Kancelárie národnej rady Slovenskej republiky, členskou knižnicou Spolku slovenských knihovníkov a Slovenskej asociácie knižníc.

Newsletter
Detská knižnica