image

Dražovský kostolík

Establishment date
pol. 11. storočia

Adress
Dražovce,
Dražovce

Jednoloďové pozdĺžne kostolíky s kvadratickou alebo polvalcovou svätyňou, na východe a na západe často s emporou aj s vežou, spravidla situované na malom alebo väčšom návrší, boli charakteristickými dominantami našich stredovekých dedín. Vo väčšom množstve sa vyskytujú na západnom Slovensku, predovšetkým v širšej oblasti Nitrianska. Mnohé z nich sa zachovali už iba v základoch pod zemou, iné sú ukryté v stavebnej hmote mladších kostolov, ale viaceré dodnes upútavajú svojím stredovekým výzorom.
K takýmto patrí aj románsky Kostol sv. Michala v Dražovciach. Jedna z najkrajších ostrohovitých polôh na temene výbežku Tríbečského pohoria robí z inak malého kostolíka významnú krajinnú dominantu, viditeľnú od rovín pod Nitrianskym hradom cez dolnú časť Považia a údolie Nitry popod svahy Považského Inovca takmer až pod Topoľčany.
Takéto lokality, opticky ovládajúce rozľahlé územie a zároveň chránené svojimi prírodnými danosťami, boli pravidelne osídľované už od najstarších čias. Na dražoveckom ostrohu bolo zachytené praveké hradisko, ktoré v 20. rokoch nášho storočia zameral a opísal Š. Janšák.Bádanie o histórii lokality sa výrazne posunulo dopredu nasledujúcimi archeologickými výskumami. V 40. rokoch Ľ. Kraskovská skúmala predovšetkým priľahlý cintorín pri kostole a najstaršie hroby zaradila do 11. storočia. Vďaka poslednému nedávno dokončenému archeologickému výskumu A. Ruttkaya sa získali podrobné poznatky aj o prvotnej podobe kostola, ktorá sa zachovala iba v základoch pod terénom. Pôdorys pôvodnej kostolnej lode v zásade korešponduje s dnešným nadzemným murivom, svätyňa, ktorá má dnes pôdorys blízky polkruhovej apside, však bola pôvodne podkovitá.
Výskumom sa podarilo získať pomerne rozsiahle poznatky o stavebnom vývoji kostola. Mohlo sa pri ňom vychádzať aj z mimoriadne kvalitného zamerania objektu (Oddelenie grafickej dokumentácie Pamiatkového ústavu) a z úzkej spolupráce s archeológom. Časové zaradenie jeho najstarších, včasnostredovekých stavebných fáz je však zatiaľ relatívne a takým zrejme ešte najdlhšie aj ostane. Presnejšie datovanie takýchto jednoduchých stavieb bez výraznejšieho podielu tvaroslovných architektonických prvkov je oproti slohovo vyspelejším alebo vyhranenejším architektúram ťažšie, vymyká sa zatiaľ možnosti vypracovania jednotlivých porovnávacích kritérií.
Vznik Kostola sv. Michala v Dražovciach možno zatiaľ zaradiť do obdobia okolo polovice 11. storočia, vo väzbe na hroby cintorína pri kostole, hoci tu stratigrafické vzťahy umožňujú rozpoznať horizont aj spred polovice 11. storočia (A. Ruttkay). Záver jeho bohatého a pomerne zložitého stavebného vývoja vo včasnom stredoveku môžeme podľa tvaroslovných prvkov veže, najmä trojlístkovitých záklenkov jej okien, položiť do obdobia okolo polovice 13. storočia.
Verme, že dozrie čas, aby Kostol v Dražovciach mohol byť dostatočne pamiatkovo prezentovaný, čo si zaslúži. Patrí k najvýznamnejším reprezentantom dedinských románskych kostolov.

Newsletter
Detská knižnica