image

Kostol vo Veľkom Orvišti

Establishment date
1740

Adress
Veľké Orvište,
Veľké Orvište

Najstaršia písomná zmienka o Veľkom Orvišti, ktorý je jedinou filiálkou Piešťan, je z roku 1113 v známej Zoborskej listine pod menom villa Rivvis, pravdepodobne odvodeného z latinského rivus, t. j. potok. Z roku 1336 je listina, ktorá hovorí o rozdelení Orvišťa na dve obce.
Jeden bezpečnejší záchytný bod v dejinách dokladajúcich stavbu kostola je zápisnica z roku 1740, kde sa občania zaväzujú postaviť si nový kostol, lebo starý je od základu drevený a celý práchnivý.
Vizitátor píše :,, 1743 Ecclesia moderna erecta est sumptibus communitatis " - moderný kostol bol postavený spoločným úsilým. Pravdepodobné je však, že kostol tu stál už v stredoveku. Terajšia stavba kostola nemá žiadne výrazné architektonické detaily, ktoré by pomohli upresniť datovanie. Snáď až na pomerne zvetraný epitaf kanonika Františka z roku 1758, čo dobre zapadá do obdobia vzniku stavby.Pomocou kanonickej vizitácie sa podarilo text doplniť:

HIC IACET ILLUSMUS
ACRssimus Dnus Franciscus e comitibus
a Trautmandorff beneficiatus ad S. Cru
cem Sopronii Aetatis Suae An
norum 32. obiit die 19. Aug.
Okolo erbu letopočet : 1758.

Z kanonickej vizitácie sme sa dozvedeli, že kostol mal dva zvony. Jeden centový s nápisom: ,, Haec campana fusa est in honorem Dei viventis pro Ecclesia Orvistyensi in Presburg. Muller Josephus 1724 " a druhý polcentový z roku 1755. Zvony dnes neexistujú, sú tam už nové uliate od Fischerovcov v Trnave v roku 1910 a 1922.
Signovanie barokového kalicha rokom 1754 je tiež náznakom duchovnej aktivity okolo kostola vo veľkom Orvišti. Viacero prameňov naznačuje, že kostol bol v polovici 19. storočia prestavaný alebo predĺžený.Všetko by osvetlil prieskum múrov.
V roku 1940 bola urobená veľmi vydarená prístavba západným smerom a zároveň bola pristavaná aj sakristia. Zdá sa, že pôvodný priestor bol obdĺžnikový, uzavretý polkruhom. Triumfálny oblúk bol, nie príliš šťastne vložený sekundárne do stavby, aby sa vytvorila svätyňa a loď.

Newsletter
Detská knižnica