image

Krakoviansky kostol

Establishment date
rok 1770 - 1773

Adress
Krakovany - Stráže,
Krakovany - Stráže

Prvý krát sa spomínajú Krakovany v roku 1113 pod menom Craco ako majetok nitrianskeho kláštora. Aby sme sa mohli vrátiť do histórie musíme poznamenať, že 1.1.1944 bola k obci Krakovany pričlenená aj obec Stráže. Stráže boli kráľovským majetkom. V najstaršej písomnej správe z roku 1113 sa spomínajú ako,, Villa Spectaculi ", čiže strážna dedina a sú vedené ako hraničný bod zoborských majetkov.Krakovany patrili najprv hradu Bana. Zlúčené obce Krakovany aj Stráže mali od svojho vzniku, ktorý ťažko presne datovať, svoju vlastnú históriu i predhistóriu. Od 15. storočia boli Krakovany majetkom nitrianskeho biskupstva. Z hospodárskeho oficialátu sa vyvinulo v 18. storočí domínium, ku ktorému patrili dediny Ostrov, Trebatice a Voderady. Z toho vyplýva aj dominantné postavenie Krakovian po cirkevnej stránke ako sídlo farnosti aj pre obec Stráže. Okolo roku 1560 tu jestvovala fara a kňaz sa menoval Stephanus -Parochus in Cracoven (podľa kanonickej vizitácie). Matrika bola vedená od roku 1702 nitrianskym biskupom Ladislavom III. Mattyasovským.
Kostol sv. Mikuláša z Myry postavený na mieste strašieho kostola (1702) v rokoch 1770 - 1773 za nitrianskeho biskupa Jána IX. Gusztinyiho (1764 - 1777).
Kostol je jednoloďová pozdĺžna stavba s oválne uzavretým presbytériom. Presbytérium zaklenuté kupolou, loď pruskými klenbami s medzipásmi.
Exteriér:
pilastrami členená fasáda s prvkami barokizujúceho klasicizmu. Do štítového priečelia situovaná veža zakončená klasicistickou prilbou.
Hlavný oltár je neskorobarokový z obdobia ukončenia stavby kostola (1773) s reliéfnym obrazom sv. Mikuláša z postriebreného a pozláteného medeného plechu. Tá istá technika je použitá i na oltári vo Veselom. Stavba kostola je z obdobia prechodu už ,, unaveného " rokoka ku klasicizmu, kde sa postupne zbavuje starého tvaroslovia a prelieva sa do nového, a preto nás v interiéri neprekvapia afektované gestá svätcov vedľa klasicizmu i vedľa rokokových rokajov.
Ešte na záver poznamenávame, že v Krakovaoch by bolo zaujímavé pomocou archeologického výskumu vyriešiť záhadu starého kostola, ktorý sa v 18. stor. zrútil. Musel pochádzať z 11. stor., kedy ešte nebola vyvinutá stavebná technológia, ako napr. v 13. stor. , z ktorého pochádza kostol v Strážoch a ktorý sa zachoval v pôvodnej podobe dodnes.

Newsletter
Detská knižnica