image

Beckovský františkánsky kláštor

Establishment date
pred 15. storočím

Adress
Beckov,
Beckov

Okolie Trenčína nesie stopy pôsobenia sv. Cyrila a Metoda. V liste zoborského opátstva sa spomína, že na ceste Vrbové - Nové Mesto nad Váhom sa nachádzal kláštor červených mníchov (t.j. františkánov). S veľkou pravdepodobnosťou to bol Beckov.
Písomné pamiatky sú však až z 15. stor. Prví rehoľníci prišli z prepozitúry Nové Mesto nad Váhom, keď sa s povolením Štibora ml. pred husitskými vojskami uchýlili na hrad Beckov. V 17. stor. im gróf Balassa daroval tunajší pozemok a začal stavať kostol a kláštor. Po jeho smrti v stavbe pokračoval gróf Nadasdy. Ani on stavbu nedokončil.
V r. 1689 v stavbe pokračoval nitriansky biskup a prepošt v Novom Meste nad Váhom Jakub Haško. Po ňom v stavbe pokračoval vsdp. Ján Čápay, beckovský farár, ktorý stavbu kostola dokončil v r. 1690 a kláštor v r. 1696.
O niekoľko rokov v Rákoczyho povstaní kurucké vojská kostol i kláštor vylúpili a silne poškodili. Neskôr 4x vyhorel. Biskup Matyássovský dal budovu opraviť a 6.6.1761 ju posvätil.
V kláštore bývalo veľa znamenitých kňazov, ktorí sa zaslúžili o obnovu viery na okolí i o slovenskú kultúru vydávaním Slovenských katolíckych spisov a skladaním duchovných slovenských piesní. Pomáhali na fare i v okolí. V roku 1949 pri sústreďovaní rehoľníkov tu život umĺkol a v r. 1950 sa stal sústreďovacím centrom rehoľných sestier.
Od roku 1965 je ako Kňazský charitný domov.Kostol a v ňom umiestnené oltáre sú pamiatkou II. tr. baroka. Kazateľnica je pamiatkou I. tr. Európsky unikát. Nad vchodom do kostola i kláštora a na hlavnom oltári je erb biskupa Hašku. Kostol je dobrým príkladom ranobarokovej architektúry.

Newsletter
Detská knižnica