image

Ducovská rotunda

Establishment date
9. storočie

Adress
Ducové - Kostolec,
Ducové - Kostolec

Archeologický výskum tu odkryl základy kostola - rotundy s kruhovou loďou a podkovovitou apsidou. Dĺžka kostolíka bola 12 m, vnútorný priemer lode 7,3 m. Rotunda bola vnútri omietnutá. Fragmenty omietok so zvyškami malieb hovoria o tom, že jej steny pokrývala umelecká fresková výzdoba. Zaujímavý nález, ktorý možno súvisí so stavbou rotundy v lokalite Kostolec odkryl A. Ruttkay roku 1972 v polohe Bažurovec - Čertolie v katastri obce Hubina. Išlo o pec na pálenie vápna. Na sa tu aj črepy keramiky z 9.- 10. či 10.- 12. storočia. Predpokladá sa, že mohla súvisieť so stavebnou činnosťou v 9. storočí na Kostolici, kde bola malta použitá pri stavbe rotundy a pri maltových dlažbách v zrubových objektoch. Nie je však vylúčené, že sa vápno hasilo priamo v areály dvorca.
Okolo rotundy sa pochovávalo od 9. a začiatku 10. storočia, kde bol dvorec plne funkčný, i po jeho zániku s určitými prestávkami až do začiatku 19. storočia.
Pohrebisko, resp. pochovávanie na ňom môžeme rozdeliť na niekoľko etáp. Z obdobia keď dvorec fungoval 22 hrobou (z druhej polovice 9. až prvej polovice 10. storočia), ďaľších 5 hrobov je z obdobia tesne po zániku dvorca - druhej polovice 10. storočia. Tieto hroby mali bohatú výbavu - ostrohy a iné súčasti bojovníckeho výstroja, zlaté a strieborné šperky - náušnice a gombíky, náhrdelníky a pod.. Vačšina týchto predmetov je peknou ukážkou umeleckého remesla napríklad železné ostrohy zdobené tauzovaním pričom jednotilé motívy v železe sú tvorené vkladaním strieborného drôtika a vtepaním do ryhy v kovovom podklade. Pochovaní boli príslušníkmi rodiny veľmoža - vlastníka dvorca a zrejme i členovia jeho vojenskej družiny.
Aj po zániku veľkomoravského dvorca sa pochoovávalo okolo rotundy a neskôr okolo jej zrúcanín. Archeologický výskum vedený A. Ruttkayom tu odkryl i rozsiahly stredoveký cintorín z poslednej štvrtiny 10. až 14. storočia.
Je to najväčšia vzorka stredovekej populácie sledovaná na jedinej lokalite na území Slovenska. Boli tu pochovaný obyvatelia viacerých okolitých osád. Stredoveké hroby označovali buď jednotlivé balvany alebo kamenné príkrovy z menších kameňov. Na dvoch kameňoch bol vytesaný rovnoramenný kríž.
Na Kostolci sa pochovávalo aj v novoveku. Táto fáza cintorína časovo patrí do obdobia poslednej tretiny 16. storočia až do druhej tretiny 19. storočia. V tomto období tu boli pochovaný obyvatelia dediny Ducové - okolo 340 - 360 ľudí. Časť zomrelých z Ducového však pochovávali i na cintorína pri kostole v Moravanoch nad Váhom. Časť hrobov z tohto obdobia sa nachádzala dokonca v priestore zaniknutej rotundy.
Záverom možno povedať, že dedina na národnom i náboženskom povedomí získala objavenáím základov práve tohto veľkomoravského dvorca s rotundou z 2. polovice 9. storočia. Lokalita s názvom Kostolec je zakreslená aj na Mikovínyho mape z 18. storočia. Každoročne sa tu koná púť na sviatok sv. Cyrila a Metoda.

Newsletter
Detská knižnica