image

Františkánsky kláštor v Hlohovci

Establishment date
rok 1492

Adress
Františkánske námestie, 1
Hlohovec
920 01

Ďalším pamiatkovým komplexom v Hlohovci je kláštor františkánov a kostol Všetkých svätých na Komenského ulici.Kláštor vznikol v roku 1492, kedy Vavrinec Ujlaky povolal do mesta žobravý rád františkánov. Súhlas na usadenie františkánov v meste získal ešte v roku 1465 od pápeža Pavla II. Mikuláš Ujlaky.
Na základe archeologického výskumu je zrejmé, že budova kostola je staršia ako kláštor, pričom ku kostolu bola v 2. polovici 14. storočia pristavaná budova v tvate L neznámeho účelu. K sakrálnemu objektu pri severnej strane presbytéria bola postavená hranolová veža. Z neskorogotickej budovy kláštora sa do súčasnosti zachovala časť pivnice s portálom s oblúkovým záklenkom a výklenok v kamennom murive pivničných priestorov.
Členovia rádu františkánov obývali budovu nepretržite až do príchodu zástancov reformácie na hlohovský hrad Dňa 2. novembra 1576 dal zemepán Hlohovca Július zo Salmu členov rádu vyhnať a kláštor podláliť. V osemdesiatych rokoch 15. storočia tu bola zriadená kníhtlačiareň Valentína Manckoviča, jedna z prvých na Slovensku. Roku 1601 Stanislav Turzo v budove kláštora zriadil trojjazyčné gymnázium.

Vlastivedné múzeum v Hlohovci vzniklo r.1959. Nachádza sa v budove františkánskeho kláštora. Niektoré expozície sú aj v Robotníckom dome. Kláštor dal roku 1492 postaviť Vavrinec Ujlaky, ide o dvojpodlažnú budovu s rajským dvorom. Kláštor je kultúrnou pamiatkou. Robotnícky dom je na Rázusovej ulici č.6 a uskutočňujú sa v ňom výstavy galerijného charakteru.
Vlastivedné múzeum v Hlohovci dokumentuje spoločenský a prírodný vývoj v regióne Považia medzi severnou časťou Malých Karpát a južnou časťou Považského Inovca. Jeho špecializáciou je entomológia. Má zo všetkých západoslovenských múzeí najväčšiu zbierku hmyzu najmä chrobákov a motýľov. Prírodné vedy zastupujú aj zbierky z botaniky, mineralógie, geológie a zoológie.
Spoločenské vedy sú zastúpené zbierkami z archeológie, histórie, národopisu a numizmatiky.
Expozícia archeológie bola otvorená roku 1980. Je výsledkom archeologických výskumov v Hlohovci a na okolí. Člení sa na celky podľa jednotlivých archeologických období. Najvzácnejším exponátom je drobná plastika Jupitera Dolichena z rímskeho obdobia, gravírovaná a plátovaná meďou a striebrom.
Expozícia historického nábytku v refektári kláštora tvorí súčasť spoločenskovednej expozície od roku 1982. Refektár má historicky a umelecky cennú renesančno-barokovú štukovú výzdobu stropu. V rámci expozície štýlového nábytku sa predstavujú základné typy nábytkového zariadenia z 18 -19. stor. K najcennejším exponátom patrí intarzovaná skriňa z 2. polovice 18. stor.
Expozícia keramiky sa člení na dve časti. Prvá zachytáva vývoj keramiky od neolitu až po 20. stor., druhá vývoj ľudovej keramiky - majoliky a hrnčiny. Expozícia vznikla roku 1983.
Expozícia Ženský ľudový odev z roku 1983 prezentuje základné ženské odevné súčiastky a odevné komplety.
Expozícia historického portrétu a grafiky vznikla roku 1983.

Newsletter
Detská knižnica