image

Hlohovský farský kostol sv. Michala archanjela

Establishment date
2. polovica 13. storočia

Adress
Hlohovec,
Hlohovec

V centre hlohovského námestia stojí významná pamiatka, farský kostol sv. Michala archanjela. Jeho začiatky, podľa doterajšej literatúry, siahajú do 2. pol. 13. storočia, ale stavebné jadro sakrálneho objektu možno datovať do začiatku 15. storočia. Kostol bol postavený podľa vzoru dómu sv. Martina v Bratislave. Bol situovaný do stredu štvoruholníkového námestia, ako nevyhnutná súčasť stredovekého feudálneho mestečka. V čase husitských výprav - v 30. - tych rokoch 15. storočia - bol opevnený a v jeho bezprostrednej blízkosti sa do pol. 18. storočia rozprestieral cintorín. Z obdobia husitských výprav pochádza tiež oporný systém, piliere s kvádrovaním, slepá gotická kružba v miestach západného uzáveru kostola a prvé poschodie veže s oknom, ktoré má lomený záklenok.
Z gotického jadra sakrálnej architektúry sa zachoval západný vstupný portál s plasticky členeným ostením a dekorom fiál, listov, erbu a hlavy panovníka. Kompaktnou gotickou časťou kostola sv. Michala je presbytérium, východná časť stavby, v ktorej je umiestený hlavný oltár. Presbytérium je osvetlené lomenými štíhlymi oknami s jednoduchými trojlístkovitými kamennými kružbami a vitrážami z 19. storočia. V jeho interiéri sa zachovalo bohato zdobené pastofórium - schránka na monštranciu a kamenné sedílie s kamennou kružnou.
Vrchnú časť veže dal nadstaviť Stanislav Thurzo roku 1610, ako o tom svedčí kamenná tabuľa s nápisom a datovaním umiestnená pod gotickým oknom veže kostola.
V 18. stor. sa realizovala zásadná prestavba sakrálneho objektu. Vtedy bola loď kostola zaklenutá valenou klenbou a lunetami, gotické okná boli zamurované a boli prerazené nové okná s oblúkovými záklenkami.
Z čias barokovej prestavby pochádza i väčšina vnútorného vybavenia kostola. Sú to predovšetkým bočné oltáre s ústrednými plastikami a obrazmi. Staršieho dáta je renesančná krstiteľnica. Datovaná je rokom 1563 a zdobí ju reliéfny rastlinný dekor a vrcholová plastika baránka.
Hlavný oltár je neogotický, pochádza z konca 19. storočia a jeho autorom je hlohovský rezbár Jozef Seilnacht.
Hodnotnou súčasťou interiérového vybavenia kostola je rokoková kazateľnica s bohatou reliéfnou výzdobou a plastikami evanjelistov. Peknou ukážkou zlatníckeho umenia sú barokové bohoslužobné predmety, ako kalich, cibórium, kadidelnica a relikviáre. Zo zámockej kaplnky azda pochádzajú bohato vyšívané rúcha z druhej polovice 18. storočia.
K vybaveniu barokového kostola patrili tiež voľné nástenné obrazy svätcov, v súčannosti deponované vo Vlastivednom múzeu v Hlohovci. Vo veži kostola sa koncom 50 - tych rokov našli umelecky hodnotné gotické tabuľové obrazy, inštalované teraz v múzeu na Bojnickom zámku. Proveniencia tabuľových malieb z krídlového oltára je nateraz neznáma. I keď sa našli v Hlohovci, v druhej polovici 18. storočia sa v invenári hlohovských sakrálnych stavieb neuvádzajú, a tak pravdepodobne boli súčasťou oltára niektorého kostola na Považí.

Newsletter
Detská knižnica