image

Hrobka Erdödyovcov v Hlohovci

Establishment date
pred rokom 1802

Adress
Hlohovec,
Hlohovec

Najmenším sakrálnym objektom evidovaným v súpise pamiatok mesta je kaplnka na cintoríne, tvz. Hrobka Erdödyovcov. Má obdĺžnikovú loď, presbytérium ukončené oblúkom a zaklenuté konchou. Do kaplnky sa vchádza cez portál s kamenným ostením, nad ktorým je tabuľa s nápisom a malá vežička.
Podľa nápisu na tabuli bola sakrálna stavba datovaná do roku 1802 a za stavebníka bol označený gróf Jozef Erdödy. V interiéry kaplnky sa do súčasnosti zachoval hlavný oltár s pozlátenou barokovou plastikou Piety. Dlážka kaplnky je pokrytá pieskovcovou dlažbou a kryptovými kameňmi pochovaných príslušníkov šľachtického rodu Erdödyovcov.
Podľa novších výsledkov archeologického výskumu je presbytérium a podstatná časť lode vybudovaná výlučne z kameňa, vstupná časť kaplnky je tehlová. Kamenné a tehlové murivo je v súčasnosti oddelené vertikálnou cezúrou, ktorá pokračuje i v základnom murive. Z daného vyplýva, že pôvodná kaplnka bola kamenná a k nej bola v roku 1802 pristavaná tehlová, západná časť kaplnky spolu s vchodom a tabuľa s nápisom.
Toto konštatovanie dokladá i zápis v kanonickej vizitácii z roku 1780, v ktorom sa spomína kaplnka na cintoríne ako jedna z verejných sakrálnych stavieb mesta, s tým že roku 1730 bola opravovaná. Jej pôvodný staviteľ v tom čase nebol známy. Na základe písomného materiálu a archeologického výskumu, je isté že kaplnka nepochádza z roku 1802, ale je staršia. Môžeme pritom odôvodnene predpokladať, vzhľadom na pôdorys stavby a použitie kameňa ako stavebného materiálu, že ide o stavbu románsku, čiže najstaršiu doteraz stojacu architektúru mesta.
Datovanie kaplnky sa však definitívne vyrieši až po komplexnom historickom, archeologickom a reštaurátorskom výskume tohto sakrálneho objektu.

Newsletter
Detská knižnica