Štatút festivalu

1. CIELE

Cieľom festivalu je prezentácia, súťažná konfrontácia rozhlasovej dramatickej tvorby a bezprostredné stretnutie tvorcov s poslucháčmi rozhlasových rozprávkových hier a rozhlasových večerníčkov (veková skupina 6 - 12 ročných detí), ich rodičmi, pedagógmi a knižničnými pracovníkmi, vytvorenie spätnej väzby a získanie poslucháčskych hodnotiacich názorov na 12 diel z ponúknutej reprezentatívnej vzorky vybranej dramaturgiou Literárno-dramatického centra Slovenského rozhlasu (ďalej len „LDC“).

 

2. ORGANIZÁTOR

Hlavnými organizátormi festivalu sú: Mesto Piešťany, Mestská knižnica mesta Piešťany a Slovenský rozhlas.

 

3. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Festival je súťažná prehliadka produkcie Slovenského rozhlasu. Do súťaže bude prihlásených 12 súťažných príspevkov podľa výberu LDC. Do súťaže nemôže byť zaradený príspevok, ktorý už v niektorom z minulých ročníkov festivalu bol ocenený.

Miestom konania festivalu sú Piešťany.

Festival sa koná raz za dva roky (každý párny rok).

Termín konania šiesteho ročníka je 25. – 28. máj 2010.

 

4. TECHNICKÉ PODMIENKY

Nahrávky súťažných titulov na CD nosičoch a kópie textov musia byť k dispozícii organizátorom festivalu najneskôr 4 týždne pred termínom otvorenia festivalu. Kópie textových predlôh slúžia na pracovné účely festivalu (odborná a detská porota) a na archívne účely.

 

5. SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE

Do festivalu môžu byť prihlásené rozhlasové rozprávkové hry a rozhlasové monologické rozprávky z produkcie Slovenského rozhlasu, ktoré vznikli dramatizáciou alebo na motívy domácich i svetových knižných diel (textové predlohy môžu byť v originálnom jazyku alebo v slovenskom preklade). Termín výroby nahrávok nie je časovo obmedzený.

Festival má dve súťažné kategórie:

1. kategória rozhlasových monologických rozprávok

2. kategória rozhlasových rozprávkových hier

 

6. POROTY

Súťažné príspevky budú hodnotiť dve poroty, obe zostavuje Mesto Piešťany v spolupráci so Slovenským rozhlasom.

Detská porota má 2 x 15 členov a skladá sa zo zástupcov detských čitateľov Mestskej knižnice mesta Piešťany. Deti pracujú v dvoch skupinách. Prvá skupina hodnotí príspevky na základe odposluchu prvej súťažnej kategórie a určí jej víťaznú nahrávku, druhá skupina hodnotí príspevky na základe odposluchu druhej súťažnej kategórie a takisto určí jej víťaznú nahrávku.

Odborná porota má 9 členov. Porota na základe odposluchu hodnotí všetkých 12 súťažných príspevkov a určí víťazné nahrávky v obidvoch kategóriách.

Nie je prípustné, aby člen poroty bol osobne zúčastnený na súťažnej nahrávke (ako autor, interpret, realizátor, editor a pod.).

 

7. CENY

Poroty udeľujú v každej súťažnej kategórii nasledujúce ceny:

 

CENA "ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK":

 

1. kategória:

- cena detskej poroty za najlepšiu monologickú rozprávku (autorovi, tvorcom rozhlasovej realizácie, vydavateľovi knižnej predlohy)

- cena odbornej poroty za najlepšiu monologickú rozprávku (autorovi, tvorcom rozhlasovej realizácie, vydavateľovi knižnej predlohy)

 

2. kategória:

- cena detskej poroty za najlepšiu rozprávkovú hru (autorovi, tvorcom rozhlasovej realizácie, vydavateľovi knižnej predlohy)

- cena odbornej poroty za najlepšiu rozprávkovú hru (autorovi, tvorcom rozhlasovej realizácie, vydavateľovi knižnej predlohy)

 

Cena "Zázračný oriešok" je vecná, udeľuje ju a jej realizáciu zabezpečuje Mesto Piešťany, aj vrátane prípadného zdanenia zrážkovou daňou.

 ZVLÁŠTNA CENA Slovenského rozhlasu:

 Zvláštna cena je rovnako vecnou cenou, udeľuje ju Slovenský rozhlas a je určená výraznej umeleckej osobnosti (spisovateľ, herec, režisér), ktorý svojím celoživotným dielom výrazne ovplyvnil rozhlasovú dramatickú tvorbu pre deti.

Hodnota Zvláštnej ceny nepresiahne sumu 165,97 eur.

Vecné ceny do 165,97 eur sú v zmysle § 9, ods. 1, písmeno m.) Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení ďalších predpisov oslobodené od dane.

 

8. DELEGÁTI, POZOROVATELIA, MÉDIÁ

Delegáti, pozorovatelia a zástupcovia médií sa môžu zúčastniť na všetkých odposluchoch, seminároch a rozpravách, ktoré sa konajú v rámci festivalu.

 

9. FINANČNÉ NÁKLADY

Slovenský rozhlas poskytne texty a nahrávky súťažných hier, zabezpečí účasť tvorcov – zamestnancov Slovenského rozhlasu.

Na ostatných nákladoch sa podieľajú:

Mesto Piešťany a BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti.

 

10. ZMENY A DOPLNKY K ŠTATÚTU

Po nadobudnutí účinnosti tohto Štatútu nie je prípustné v ňom vykonať žiadne zmeny. Štatút nadobúda účinnosť dňom jeho publikovania vo Vestníku Slovenského rozhlasu.

V Bratislave

 

PhDr. Miloslava Z e m k o v á

generálna riaditeľka

Slovenského rozhlasu

 

Newsletter
Detská knižnica